برنامه نویسی ساخت یافته

برنامه نویسی ساخت یافته

بخش 1 : نوشتن برنامه های منسجم

مقدمه:

 

در مقابل برنامه های منسجم برنامه های اسپاگتی (Spaghetti) قرار دارند. اسپاگتی به معنای ماکرونی است و این اصطلاح به این علت به کار برده می شود که تمام بخش های برنامه به طور نا صحیح با هم در ارتباط هستند. یعنی برای مثال کلاس TClass1 از یک مغیر عمومی از نوع TClass2 برای تنظیم مقادیر خود استفاده می کنند و  به آن وابسطه هستند. مانند کد زیر:

Type     Tclass1=class         SumResult:Integer;         procedure Calculate;         Val1,Val2:integer;     End;     TClass2=class         fResult:Integer;         function DoSum(sum1, sum2:integer): integer;     End; Var     fClass1:TClass1;     fClass2:TClass2; impelemention   function TClass2.DoSum(sum1, sum2:integer): integer; begin     fClass1:=TClass1.Create;     fClass1.Val1:=sum1;     fClass1.Val2:=sum2;     fClass1.Calculate;     Result:=fClass1.SumResult;     fClass1.Free; end; procedure Tclass1.Calculate; begin     SumResult:=Val1+Val2;     fClass2.fResult:=SumResult; end;  

 

 

این کد به شدت در معرض شکست قرار دارد ، چون هر دو کلاس به هم وابسته بوده و با تغییری اندک در یکی از آنها باید دیگری را نیز اصلاح و به روز رسانی کرد. علاوه بر این هنگامی که می خواهید از یکی از کلاس ها استفاده کنید با هر دو متغیر fClass1 و fClass2 ایجاد شده و آماده باشند در غیر این صورت با یک خطا روبرو خواهید شد.

 

در چنین برنامه هایی با تغییری اندک در هر یک از کلاس ها ( یا فرم هایی مانند این کلاس ها) باید تغییرات در هر دو اعمال شوند که البته زمان زیادی را خواهد گرفت و با بزرگتر شدن پروژه این مشکل حاد تر خواهد شد.

جنگ با ماکرونی!:

 

یک راه حل بسیار مناسب نوشتن فرم ها ، کلاس ها و در صورت امکان رویه های مستقل است. یعنی باید به صورت مستقل عمل نمایند و از هیچ کلاسی استفاده ننمایند. این بهترین حالت است؛ اما معمولا این چنین کلاس هایی کمتر استفاده  می شوند.

 

اگر کلاسی از سایر اشیا استفاده می کند نباید از متغیر های عمومی آن شیئ استفاده کند. برای رفع این مشکل می توان آن اشیاء را به صورت پاراکتر به ایجاد کننده آن () ارسال کرد. در این صورت کلاس مد نظر این شیئ را در یک متغیر برای استفاده ذخیره نماید.

به این مثال توجه فرمایید:

 

TMyClass =class private     fBitmap:TBitmap; public     constructor Create(bmp:TBitmap);     procedure DrawBorder; end; implementation constructor TMyClass.Create(bmp: TBitmap); begin     fBitmap:=bmp; end; procedure TMyClass.DrawBorder; begin     fBitmap.Canvas.Pen.Width:=1;     fBitmap.Canvas.Rectangle(fBitmap.Canvas.ClipRect); end;  

 

 

این نمونه یک کلاس کارآمد است. در این مثال bmp به عنوان پارامتر به ایجاد کننده TmyClass ارسال می شود. سپس برای استفاده های بعدی در متغیر داخلی fBitmap ذخیره مشود. fBitmap آدرس bmp ارسالی را در خود ذخیره کرده و هنگام استفاده از همانند آن است که از خود متغییر bmp استفاده می کنید.

بدین ترتیب هیچ گونه ارجاع و استفاده مستقیمی به خارج از کلاس صورت نمی گیرد. این واقعا عالی است!

منسجم کردن رابطه فرم ها:

 

به طور معمول هر فرمی را که به پروژه اضافه میکنید دستور Application.CreateForm(TFormClass, FormVar); به فایل پروژه تان (dpr) افزوده می شود. این دستور سبب خواهد شد که به محض اجرای برنامه فرم ایجاد شود. برای برنامه های کوچک شیوه مناسبی است. اما برای پروژه های بزرگ مشکل ساز خواهد بود.

برای زمانی که چندین فرم در پروژه وجود دارد می توان در زمان نیاز فرم را ایجاد کرده ، نمایش داده و سپس حافظه اش را آزاد کنید. این روش بسیار مفیدی است.

برای مثال یک دکمه در روی TForm1 و 2 دکمه در روی TForm2 قرار دهید. خصوصیت ModalResult یکی از دکمه های فرم2 را برابر mrOK قرار دهید. سپس در فرم1 در رویداد کلیک Button1، کد زیر را وارد نمایید:

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var frm2:TForm2; begin     frm2:=TForm2.Create(Application);     frm2.ShowModal;    

/ 0 نظر / 42 بازدید