یک خطا در محیط برنامه نویسی دلفی 2009 و ورژن های دیگر

برسی خطای  ( Unit not found: 'System.pas' or binary equivalents (.dcu

اگر ای خطا رخ داد شما باید به مسیر زی رفته فایل کتابخانه آن را در مسیر زیر اضافه نمایید تا خطا بر طرف شود.

Menu -Tools - Options - Environmental Options -Delphi Options - Library Win 32 - Library path

اضافه کنید مسیر پوشه کتابخانه دلفی را به مسیر

J:\Program Files\CodeGear\RAD Studio\6.0\lib

 

================

:Question

I cannot use TurboDelphi (2006).
I get the error message "[Pascal Fatal Error] SDIAPP.DPR(1): F1027 Unit not
found: 'System.pas' or binary equivalents (.dcu)"

 

:Answer

Got ot This Path

Menu -Tools - Options - Environmental Options -Delphi Options - Library Win 32 - Library path

 include path Of Lib in your computer

J:\Program Files\CodeGear\RAD Studio\6.0\lib

/ 0 نظر / 41 بازدید