تولید یک رشته تصادفی

از این تابع می توانید برای تولید یک رشته تصادفی برای کاربردهای مختلف استفاده نمایید از قبیل کلمات رمز

 

procedureTForm1.Button1Click(Sender:TObject); functionPalabraAleatoria(Longitud:integer):string; const Letras= '01234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; var n:integer; begin Result:=''; forn:=1 toLongituddoResult:=Result+Letras[1+Random(Length(Letras))]; end; begin Caption:=PalabraAleatoria(10); end;

/ 0 نظر / 7 بازدید