کپی کردن تاریخ یک فایل به فایل دیگر

برای کپی کردن تاریخ یک فایل به فایل دیگر از این تابع استفاده نمایید

procedure CopyFileDate(const Source, Dest:String); var SourceHand, DestHand: word; begin SourceHand := FileOpen(Source, fmOpenRead);{ open source file } DestHand := FileOpen(Dest, fmOpenWrite);{ open dest file } FileSetDate(DestHand, FileGetDate(SourceHand));{ get/set date } FileClose(SourceHand);{ close source file } FileClose(DestHand);{ close dest file } end; به عوان مثال CopyFileDate('C:\fichero\origen.xxx','c:\fichero\destino.xxx'); CopyFileDate('C:\file\sorce.xxx','c:\file\target.xxx');

/ 0 نظر / 6 بازدید