تبدیل فایل PDF به متن

از این تابع می توانید برای تبدیل فایل PDF به متن استفاده کنید

توجه:قبل از استفاده از این تابع باید برنامه Reader  را نصب کرده باشد در غیر این صورت تابع کار نخواهد کرد

procedure Tform1.PDF2Text(APDFFileName, ATextFileName: TFileName);
var
App,AVDoc:Variant;
begin
//create an instance. if no running instance is found a new one is started
App:=CreateOleObject('AcroExch.App');
// App.Show;   //only if you want to..
AVDoc:=App.GetActiveDoc;//doc handle
AVDoc.Open(APDFFileName,'');//see note below
//select all and copy to clipboard
App.MenuItemExecute('Edit');
App.MenuItemExecute('SelectAll');
App.MenuItemExecute('Edit');
App.MenuItemExecute('Copy');
// Memo1 CAN be set to invisible
// You need this in order to get it from
// the clipboard into a text file
Memo1.PasteFromClipboard;
// Save the text to a file
Memo1.Lines.SaveToFile(ATextFileName);
App.Exit; //unless you want to leave it running.
end
;

/ 1 نظر / 5 بازدید
عباس

سلام. متأسفانه خط اول كد شما در دلفي جواب نميدهد. لطفا راهنمايي كنيد.