یک استرینگ گرید با خانه های چند خطی

با استفاده از این تابع می توانید یک استرینگ گرید با خانه های که می توانید در هر کدام از این خانه ها چند خط را نوشت به این صورت که نوشته ها در داخل خانه ها در صورت جا نشدن در خانه شکسته می شوند و به خط بعد می رود

procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
  Rect: TRect; State: TGridDrawState);
var
 s : string;
 h : integer;
begin
 StringGrid1.Canvas.fillrect(rect);
 s := StringGrid1.cells[acol,arow];
 h := DrawText(StringGrid1.canvas.handle,PChar(s),length(s),Rect,dt_noprefix or dt_wordbreak or dt_left);
 if h > StringGrid1.rowheights[arow] then
 begin
     StringGrid1.rowheights[arow]:= h;
 end;
end;

/ 0 نظر / 6 بازدید