اضافه کردن برنامه خود به منوی راست کلیک در ویندوز - Send To

با استفاده از این تابع می توانید برنامه خود را به منوی راست کلیک شده توسط موس  قرار دهید

با استفاده از این روش شما می توانید یک فایل یا پوشه را با ارسال توسط این قسمت باز نمایید

 

 

procedure CreateShortcutIn(const SpecialFolderCSIDL: integer;const shortcutName :string);

var

    IObject : IUnknown;

    ISLink : IShellLink;

    IPFile : IPersistFile;

    PIDL : PItemIDList;

    InFolder :array[0..MAX_PATH]of Char;

    TargetName :String;

    LinkName : WideString;

begin

    TargetName := ParamStr(0);

 

    IObject := CreateComObject(CLSID_ShellLink);

    ISLink := IObject as IShellLink;

    IPFile := IObject as IPersistFile;

 

    with ISLink do

    begin

      SetPath(pChar(TargetName));

      SetWorkingDirectory(pChar(ExtractFilePath(TargetName)));

    end;

 

    //get the location of the "special folder"

    SHGetSpecialFolderLocation(0, SpecialFolderCSIDL, PIDL);

    SHGetPathFromIDList(PIDL, InFolder);

 

    LinkName := Format('%s\%s.lnk',[InFolder, shortcutName]);

     IPFile.Save(PWChar(LinkName), false);

end;

 

برای استفاده از این تابع

 CreateShortcutIn(CSIDL_SENDTO,'My Delphi Application');

 

 

و در انتها برای بدست آوردن فایل ارسال شده به شما از این قسمت استفاده نمایید

 

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);

begin

  //get the file that was "send to" this application

  if ParamCount > 0 then

     ShowMessage(ParamStr(1));

end;

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید