دسترسی به کاموننت های برنامه در زمان اجرا

نحوه دسترسی به کامپوننت ها بدون دانستن نام آنها این روش بسیار مفید است برای زمانی که می خواهید یک یا چند خاصیت کامپوننت ها را به صورت دسته جمعی در زمان اجرا تغییر دهید


var
 i : integer;
...
 
for i := 0 to Form1.ComponentCount-1 do
begin
 if (Form1.Components[i] is TEdit) then
 if (TEdit(Form1.Components[i]).tag = 1) then
  TEdit(Form1.Components[i]).Visible := false;
end;
 
 
or
 
for i := 0 to Form1.ComponentCount-1 do
 begin
  if (Form1.Components[i] is TEdit) then
   if (TEdit(Form1.Components[i]).tag in [1..5,10..15]) then
    TEdit(Form1.Components[i]).Visible := false;
 end;
 
or
 
for i := 0 to Form1.ComponentCount-1 do
  begin
    if (Form1.Components[i] is TEdit) then
      begin
        case TEdit(Form1.Components[i]).tag of
          1..14  : TEdit(Form1.Components[i]).Visible := false;
          15..18 : TEdit(Form1.Components[i]).Visible := true;
          19..25 : TEdit(Form1.Components[i]).Visible := false;
          26..30 : TEdit(Form1.Components[i]).Visible := false;
        end; { case }
      end; {if TEdit)
  end; {i loop }

/ 0 نظر / 23 بازدید