کپی کردن یک فایل

با استفاده از این تابع می توانید یک فایل را به وسیله آدرس دهی مکان جاری و مکانی که می خواهید این فایل را در آن کپی کنید استفاده نمایید

 

 

{This way uses a File stream.}

Procedure FileCopy( Const sourcefilename, targetfilename: String );

Var

S, T: TFileStream;

Begin

S := TFileStream.Create( sourcefilename, fmOpenRead );

try

T := TFileStream.Create( targetfilename,

fmOpenWrite or fmCreate );

try

T.CopyFrom(S, S.Size ) ;

finally

T.Free;

end;

finally

S.Free;

end;

End;

/ 0 نظر / 59 بازدید