کار برروی فيلد باينری و نحوه ذخيره عکس و لود کردن آن

برای ذخیره کردن در فیلد بانک اطلاعاتی
Table1.Append; Table1Imagen.LoadFromfile('c:\image۱.jpg'); Table1.Post;
نحوه لود کردن یک عکس از فیلد باینری بانک اطلاعاتی 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var Jpeg:TJpegImage; Corriente:TMemoryStream; begin  {We crate a TJPejImage and a TMemoryStream} Jpeg:=TJpegImage.create; Corriente:=TMemoryStream.create; {Save the binary field in the stream} Table1Imagen.SaveToStream(Corriente); {Rewind the stream} Corriente.Seek(0,soFromBeginning); {Load the stream into the TJpegImage} Jpeg.LoadFromStream(Corriente); {Assign the TJpegImage to the Image1 of the form} Image1.Picture.Assign(Jpeg); {Free the temporal things} Corriente.Free; Jpeg.Free; end;
/ 1 نظر / 77 بازدید
امیر

با سلام. فکر کنم جای ذخیره و لود رو برعکس نوشتی. باتشکر