باز کردن کنترل پنل

از این تابع برای باز کردن کنترل پنل استفاده می شود procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var PIDL:PItemIDList; Info:TShellExecuteInfo; pInfo:PShellExecuteInfo; WaitCode:DWord; begin {Obtenemos PIDL de la carpeta virtual} {get PIDL of the virtual folder} SHGetSpecialFolderLocation(Handle, CSIDL_CONTROLS, PIDL); {Puntero a Info} {Pointer to Info} pInfo:=@Info; {Rellenamos Info} {Fill info} with Info do begin cbSize:=SizeOf(Info); fMask:=SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS+ SEE_MASK_IDLIST; wnd:=Handle; lpVerb:=nil; lpFile:=nil; {Parametros al ejecutable} {Executable parameters} lpParameters:=nil; lpDirectory:=nil; nShow:=SW_ShowNormal; hInstApp:=0; lpIDList:=PIDL; end; {Ejecutamos} {Execute} ShellExecuteEx(pInfo); {Esperamos que termine} {Wait to finish} repeat WaitCode := WaitForSingleObject(Info.hProcess,500); Application.ProcessMessages; until(WaitCode <> WAIT_TIMEOUT); end;

/ 1 نظر / 43 بازدید
ابراهيم ثابتي

با سلام به شما دوستان عزیز بسیار خوشحال هستم که برای سومین سال در خدمت شما هستم و کار را ادامه می دهم. در صورت داشتن هر گونه نظر برای بهتر شدن وبلاگ نظر خود را در اینجا قرار دهید. با تشکر سید ابراهیم ثابتی