فوکوس در یک خانه

با استفاده از این تابع می توانی در یک خانه فوکوس کنی :

procedure TFactorBuyForm.Select_cell(Col,Row:integer);

var

myRect: TGridRect;

begin

myRect.Left := col;

myRect.Top := Row;

myRect.Right := myRect.Left;

myRect.Bottom := myRect.Top;

FactorGrid.Selection := myRect;

FactorGrid.SetFocus;

end;

/ 0 نظر / 6 بازدید