ذخیره یک تری ویو در یک اینی فایل

از این تابع برای ذخیره یک تری ویو در یک اینی فایل استفاده کنید


procedure TreeToIni(Tree: TTreeView; INI: TIniFile; Section: string);
var
  n: Integer;
  MS: TMemoryStream;
  tTv: TStringList;
  Msg: string;
begin
  tTv := TStringList.Create;
  MS := TMemoryStream.Create;
  try
    Tree.SaveToStream(MS);
    MS.Position := 0;
    tTv.LoadFromStream(MS);
    INI.EraseSection(Section);
    for n := 0 to tTv.Count - 1 do
      INI.WriteString(Section, 'Node' + IntToStr(n), StringReplace(tTv[n], #9,
        '#', [rfReplaceAll]));
  finally
    tTv.Free;
    MS.Free;
  end;
end;

procedure TreeFromIni(Tree: TTreeView; INI: TIniFile; Section: string;
  Expand: Boolean);
var
  n: Integer;
  MS: TMemoryStream;
  tTv: TStringList;
  Msg: string;
begin
  tTv := TStringList.Create;
  MS  := TMemoryStream.Create;
  try
    INI.ReadSection(Section, tTv);
    for n := 0 to tTv.Count - 1 do
      tTv[n] := StringReplace(INI.ReadString(Section, tTv[n], ''), '#', #9,
        [rfReplaceAll]);
    tTv.SaveToStream(MS);
    MS.Position := 0;
    Tree.LoadFromStream(MS);
    if (Expand = True) and (Tree.Items.Count > 0) then
      Tree.Items[0].Expand(True);
  finally
    tTv.Free;
    MS.Free;
  end;
end;

/ 0 نظر / 25 بازدید