به وسیله این کد می توانید بفهمید که یک پوشه خالی است یا خیر

به وسیله این کد می توانید بفهمید که یک پوشه خالی است یا خیر functionIsDirEmpty(constADirPath:string):boolean; varF:TSearchRec; begin result:=(FindFirst(ADirPath+'\*.*',faAnyFile,F)= 0)and (FindNext(F)= 0)and (FindNext(F)<> 0); FindClose(F); end;

/ 0 نظر / 6 بازدید