کلمات تصادفی

از این تابع برای به دست آوردن کلمات تصادفی استفاده نمایید:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  function PalabraAleatoria(Longitud: integer): string;
  const
    Letras = '01234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
  var
    n  : integer;
  begin
    Result:='';
    for n:=1 to Longitud do Result:=Result+Letras[1+Random(Length(Letras))];
  end;

begin
  Caption:=PalabraAleatoria(10);
end;

/ 0 نظر / 5 بازدید