شفاف کردن فرم

از این تابع برای شفاف کردن فرم برنامه خود استفاده نمایید procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var frmRegion, tempRegion: HRGN; i: Integer; Arect: TRect; begin frmRegion := 0; for I:= 0 to ControlCount - 1 dobegin aRect := Controls[i].BoundsRect; OffsetRect( aRect, clientorigin.x - left, clientorigin.y - top ); tempRegion := CreateRectRgnIndirect( aRect ); if frmRegion = 0 then frmRegion := tempRegion elsebegin CombineRgn( frmRegion, frmRegion, tempRegion, RGN_OR ); DeleteObject( tempRegion ); end; end; tempregion := CreateRectRgn( 0, 0, Width, GetSystemMetrics( SM_CYCAPTION )+ GetSystemMetrics( SM_CYSIZEFRAME )+ GetSystemMetrics( SM_CYMENU )* Ord(Menu <>Nil)); CombineRgn( frmRegion, frmRegion, tempRegion, RGN_OR ); DeleteObject( tempRegion ); SetWindowRgn( handle, frmRegion, true ); end;

/ 0 نظر / 42 بازدید