فشرده و تعمیر کردن فایل اکسل

با استفاده از این تابع شما از این پس می توانید فایل اکسل خود را فشرده و یا تعمیر نمایید

uses

ComObj;

function CompactAndRepair(DB:string): Boolean;{DB = Path to Access Database}
var
  v: OLEvariant;
begin
  Result := True;
try
  v := CreateOLEObject('JRO.JetEngine');
  try
    V.CompactDatabase('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+DB,
     'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+DB+'x;Jet OLEDB:Engine Type=5');  DeleteFile(DB);
    RenameFile(DB+'x',DB);
  finally
    V := Unassigned;
  end;
except
Result := False;
end;
end;

/ 1 نظر / 88 بازدید
امیر

آقا دستت درد نکنه مطالبت خیلی باحال و کاربردی هستن. خیلی از شما ممنونم. لطفا به کارتون ادامه بدین. مرسی.